Raporti Vjetor i BQK-së

Raporti Vjetor i BQK-së pasqyron gjendjen e përgjithshme ekonomike në vend, rajon dhe atë në ekonominë botërore, me theks të veçantë në sektorin financiar. Në këtë publikim raportohet mbi aktivitetet mbikëqyrëse, sistemin e pagesave, operacionet bankare, qeverisjen dhe aktivitete tjera të BQK-së për vitin përkatës. Pasqyrat financiare të BQK-së të çertifikuara nga auditori i jashtëm janë pjesë integrale e këtij raporti.

Raporti Vjetor:

... ...

Raporti Vjetor 2017

14 qershor 2018
... ...

Raporti Vjetor 2016

21 qershor 2017
... ...

Raporti Vjetor

1 janar 2008
... ...

Raporti Vjetor

1 janar 2007
... ...

Raporti Vjetor

1 janar 2006
... ...

Raporti Vjetor

1 janar 2004