Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

  Përmbajtja    Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE    
  KORPORATAT FINANCIARE    
        Pasqyrat e korporatave financiare Shtator  2017  
  KORPORATAT DEPOZITUESE    
        Pasqyra e korporatave depozituese Tetor 2017  
    BANKA QENDRORE    
                Pasqyra e BQK-së Tetor 2017  
                Bilanci i gjendjes së BQK-së Tetor 2017  
    BANKAT KOMERCIALE    
                Pasqyra e korporatave të tjera depozituese (KTD) Tetor 2017  
                Bilanci i gjendjes së korporatave të tjera depozituese (KTD) Tetor 2017  
                Pasqyra e të hyrave të KTD-ve Tetor 2017  
                Depozitat në KTD - depozitat në euro Tetor 2017  
                Depozitat në KTD - depozitat në jo euro Tetor 2017  
                Kreditë e KTD-ve - sipas maturitetit Tetor 2017  
                Kreditë e KTD-ve - kreditë e reja   Tetor 2017                                      
                Depozitat e KTD-ve - depozitat e reja Tetor 2017  
                Kreditë e KTD-ve - sektorët ekonomikë Tetor 2017  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në kredi Tetor 2017  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozita Tetor 2017  
                Letrat me Vlerë të Qeverisë - Normat e interesit dhe shuma Tetor 2017  
                Kursi devizor Nëntor 2017  
                Sistemi i pagesave Tetor 2017  
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarve Tetor 2017  
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
                Pasqyra e korporatave të tjera financiare Shtator 2017  
    FONDET PENSIONALE    
                Pasqyra e fondeve pensionale Shtator 2017  
    KOMPANITË E SIGURIMEVE    
                Pasqyra e kompanive të sigurimit Tetor 2017  
                Bilanci i gjendjes i kompanive të sigurimit Tetor 2017  
                Aktiviteti i kompanive të sigurimit Tetor 2017  
    INSTITUCIONET MIKROFINANCIARE    
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë Tetor 2017  
                Bilanci i gjendjes së ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF) Tetor 2017  
                Pasqyra e të hyrave të NTF-ve Tetor 2017  
                Kreditë e NTF-ve - sipas maturitetit Tetor 2017  
                Kreditë e NTF-ve - sipas sektorëve ekonomikë Tetor 2017  
                NTF - lizingu Tetor 2017  
                Aktiviteti i NTF-ve Tetor 2017  
                Normat efektive të interesit të NTF-ve Tetor 2017  
                Kreditë e NTF-ve - kreditë e reja Tetor 2017  
    NDIHMËSIT FINANCIAR    
              Pasqyra e ndihmësve financiar Tetor 2017  
              Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiar Tetor 2017  
              Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiar Tetor 2017  
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM    
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT        
Norma nominale dhe reale efektive e këmbimit Tetor 2017  
BP dhe PIN    
Harmonizimi në mes të BP dhe PIN T2 2017  
    BILANCI I PAGESAVE (BP)    
    Bilanci i pagesave (BP) - komponentët kryesorë Shtator 2017  
        Llogaria rrjedhëse Shtator 2017  
            Mallrat Shtator 2017  
                Eksporti sipas partnerëve tregtarë Janar 2012  
                Importi - sipas partnerëve tregtarë Janar 2012  
                Eksporti - sipas kategorive ekonomike Janar 2012  
                Importi - sipas kategorive ekonomike Janar 2012  
                Importi - sipas shteteve dhe kategorive ekonomike Janar 2012  
                Importi - sipas BEC-it Janar 2012  
            Shërbimet Shtator 2017  
            Të ardhurat parësore Shtator 2017  
            Të ardhurat dytësore Shtator 2017  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas kanalave Shtator 2017  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas shteteve T2 2017  
        Llogaria kapitale Shtator 2017  
        Llogaria financiare Shtator 2017  
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiar Shtator 2017  
            Investimet e huaja direkte - sipas sektorëve Shtator 2017  
            Investimet e huaja direkte - sipas shteteve Shtator 2017  
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)    
        Pozicioni i investimeve ndërkombëtare T2 2017  
        Pozicioni i investimeve ndërkombëtare - sipas sektorëve T2 2017  
       Asetet dhe detyrimet e PIN-it T2 2017  
            Investimet e huaja direkte - sipas kriterit gjeografik T2 2017  
            Pozicioni i investimeve portfolio T2 2017  
    BORXHI I JASHTËM    
        Pozicioni neto i borxhit të jashtëm T2 2017  
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto T2 2017  
            Borxhi i jashtëm bruto - sipas kreditorëve T2 2017  
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publik T2 2017  
     

Shënim: Në shtyllën "Vërejtje" paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me "(p)".