Seritë Kohore

Seritë kohore përfshijnë statistikat e publikuara nga BQK-ja mbi sektorin financiar dhe sektorin e jashtëm. Seritë kohore prezantohen në formatin e specifikuar në vazhdim:

  Përmbajtja    Të dhënat e fundit Vërejtje
STATISTIKAT MONETARE DHE FINANCIARE    
  KORPORATAT FINANCIARE    
        Pasqyrat e korporatave financiare Mars 2017  
  KORPORATAT DEPOZITUESE    
        Pasqyra e korporatave të tjera depozituese Mars 2017  
    BANKA QENDRORE    
            Pasqyra e korporatave depozituese Mars 2017  
                Pasqyra e BQK-së Mars 2017  
                Bilanci i gjendjes së BQK-së Mars 2017  
    BANKAT KOMERCIALE    
                Bilanci i gjendjes së korporatave të tjera depozituese (KTD) Mars 2017  
                Pasqyra e të hyrave të KTD-ve Mars 2017  
                Depozitat në KTD - depozitat në euro Mars 2017  
                Depozitat në KTD - depozitat në jo euro Mars 2017  
                Kreditë e KTD-ve - sipas maturitetit Mars 2017  
                Kreditë e KTD-ve - kreditë e reja   Mars 2017                                      
                Depozitat e KTD-ve - depozitat e reja Mars 2017  
                Kreditë e KTD-ve - sektorët ekonomikë Mars 2017  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në kredi Mars 2017  
                Normat efektive të interesit të KTD-ve në depozita Mars 2017  
                Letrat me Vlerë të Qeverisë - Normat e interesit dhe shuma Prill 2017  
                Kursi devizor Mars 2017  
                Sistemi i pagesave Mars 2017  
                Rrjeti i KTD-ve dhe numri i të punësuarve Mars 2017  
  KORPORATAT TJERA FINANCIARE 
            Pasqyra e korporatave të tjera financiare Mars 2017  
    FONDET PENSIONALE    
                Pasqyra e fondeve pensionale Mars 2017  
    KOMPANITË E SIGURIMEVE    
                Pasqyra e kompanive të sigurimit Mars 2017  
                Bilanci i gjendjes i kompanive të sigurimit Mars 2017  
                Aktiviteti i kompanive të sigurimit Mars 2017  
    INSTITUCIONET MIKROFINANCIARE    
                Pasqyra e ndërmjetësve të tjerë financiarë Mars 2017  
                Bilanci i gjendjes së ndërmjetësve të tjerë financiarë (NTF) Mars 2017  
                Pasqyra e të hyrave të NTF-ve Mars 2017  
                Kreditë e NTF-ve - sipas maturitetit Mars 2017  
                Kreditë e NTF-ve - sipas sektorëve ekonomikë Mars 2017  
                NTF - lizingu Mars 2017  
                Aktiviteti i NTF-ve Mars 2017  
                Normat efektive të interesit të NTF-ve Mars 2017  
                Kreditë e NTF-ve - kreditë e reja Mars 2017  
    NDIHMËSIT FINANCIARË    
              Pasqyra e ndihmësve financiarë Mars 2017  
              Bilanci i gjendjes së ndihmësve financiar Mars 2017  
              Pasqyra e të hyrave së ndihmëve financiar Mars 2017  
STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM    
NORMA NOMINALE DHE REALE E KËMBIMIT        
Norma nominale dhe reale efektive e këmbimit Mars 2017  
BP dhe PIN    
Harmonizimi në mes të BP dhe PIN T4 2016  
    BILANCI I PAGESAVE (BP)    
    Bilanci i pagesave (BP) - komponentët kryesorë Shkurt 2017  
        Llogaria rrjedhëse Shkurt 2017  
            Mallrat Shkurt 2017  
                Eksporti sipas partnerëve tregtarë Janar 2012  
                Importi - sipas partnerëve tregtarë Janar 2012  
                Eksporti - sipas kategorive ekonomike Janar 2012  
                Importi - sipas kategorive ekonomike Janar 2012  
                Importi - sipas shteteve dhe kategorive ekonomike Janar 2012  
                Importi - sipas BEC-it Janar 2012  
            Shërbimet Shkurt 2017  
            Të ardhurat parësore Shkurt 2017  
            Të ardhurat dytësore Shkurt 2017  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas kanalave Shkurt 2017  
                Dërgesat e emigrantëve - sipas shteteve T4 2016  
        Llogaria kapitale Shkurt 2017  
        Llogaria financiare Shkurt 2017  
            Investimet e huaja direkte – sipas zërave financiar Shkurt 2017 Tabelë e re.
            Investimet e huaja direkte - sipas sektorëve Shkurt 2017  
            Investimet e huaja direkte - sipas shteteve Shkurt 2017  
    POZICIONI I INVESTIMEVE NDËRKOMBËTARE (PIN)    
        Pozicioni i investimeve ndërkombëtare T4 2016  
        Pozicioni i investimeve ndërkombëtare - sipas sektorëve T4 2016  
       Asetet dhe detyrimet e PIN-it T4 2016  
            Investimet e huaja direkte - sipas kriterit gjeografik T4 2016  
            Pozicioni i investimeve portfolio T4 2016  
    BORXHI I JASHTËM    
        Pozicioni neto i borxhit të jashtëm T4 2016  
            Pozicioni i borxhit të jashtëm bruto T4 2016  
            Borxhi i jashtëm bruto - sipas kreditorëve T4 2016  
            Plani i kthimit të borxhit të jashtëm publik T4 2016  
     

Shënim: Në shtyllën "Vërejtje" paraqitet nëse statistikat e publikuara të tabelës përkatëse janë preliminare dhe shënohet me "(p)".