Kumtesat e Bordit të BQK-së

Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 prill 2017

3 maj 2017
 Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 27 prill 2017 miratoi vendimin në vijim: a) Rregulloren për Vlerën e Kontributeve të Pensionit

Vendimet e Bordit të BQK-së më 30 mars 2017

30 mars 2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 30 mars 2017 miratoi këto vendime: a) Rivlerësimin e Buxhetit 2017 për Shpenzime Kapitale b) Rregulloren për Procedur...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 23 shkurt 2017

23 shkurt 2017
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 23 shkurt 2017 miratoi këto vendime: a) Miratimin e ndryshimit të pjesshëm të Strukturës Organizative të BQK...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 dhjetor 2016

29 dhjetor 2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 29 dhjetor 2016 miratoi këto vendime: a) Rregulloren për Qeverisjen Korporative të Bankave b) Amendamentimin e Rregullores...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 24 nëntor 2016

24 nëntor 2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 24 nëntor 2016 miratoi këto vendime: a) Miratoi Buxhetin e BQK-së për vitin 2017 b) Miratoi Pasqyrat financiare t&eum...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 tetor 2016

1 nëntor 2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 31 tetor 2016 miratoi këto vendime: a) Miratoi Rregulloren për mbajtësin e mjeteve të pensioneve b) Vendimin pë...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 29 shtator 2016

29 shtator 2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 29 shtator 2016 miratoi këto vendime: a) Rregulloren për ekspozimet e mëdha

Vendimet e Bordit të BQK-së më 31 gusht 2016

4 shtator 2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 31 gusht 2016 miratoi këto vendime: a) Pasqyrat financiare të BQK-së për tremujorin e dytë të vitit 2016 b)...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 28 korrik 2016

28 korrik 2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 28 korrik 2016 mori këto vendime: • Emëroi z. Lulzim Ismajlin për zëvendësguvernator. • Emëroi z...

Vendimet e Bordit të BQK-së më 27 qershor 2016

27 qershor 2016
Bordi i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 27 qershor 2016 miratoi: a)Rregulloren për Sistemin e Pagesave Ndërbankare b)Rregulloren për delegimin e funksioneve t&eum...