Materiale tjera informative


Materiale informative mbi sistemet dhe instrumentet e pagesave:

Broshura

  • SEKN – Broshurë informative mbi Sistemin Elektronik të Kliringut Ndërbankar, procesimin e pagesave dhe rolin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës
  • Sistemi i Pagesave Ndërbankare (SPN) - Broshurë informative mbi Sistemin e Pagesave Ndërbankare në Kosovë
  • Kos-Giro – Broshurë informative mbi pagesat Kos-Giro, përfshirë gjenerimin e faturave, kushtet e pagesës dhe procesimin e pagesave
  • Debitimi Direkt – Broshurë informative mbi Skemën e Debitimit Direkt, qëllimin e skemës, veprimet e parapara të akterëve dhe rolin e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës

Prezantime