Lajmi kryesor

BQK merr masa ndaj institucioneve që ushtrojnë aktivitet financiar të palicencuar

30 korrik 2015
Bazuar në Ligjin nr. 04/L-093 për Bankat ,IMF dhe Institucionet  Financiare Jobankare, në nenin 5 është specifikuar dhe është e rregulluar fushëveprimi i operimit të institucioneve financiare të licencuara. Sipas legjislacionit në fuqi, asn...

 

Video Youtube